REFORMA ÔŚWIATY - KAJ JE EDUKACYJŎ REGIONALNŎ A ŚLŌNSKŎ GŎDKA? - REFORMA OŚWIATY BEZ EDUKACJI REGIONALNEJ A ŚLŌNSKIJ GŎDKI

wrz. 1 2017

REFORMA OŚWIATY BEZ EDUKACJI REGIONALNEJ I ŚLŌNSKIJ GŎDKI

 

Od roku szkolnego 2017/18 wchodzi w życie reforma oświaty. Kojarzy się przede wszystkim z powrotem ośmioklasowej szkoły podstawowej i likwidacją gimnazjów, ale to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Każda reforma wiąże się bowiem z nowymi podręcznikami i przedmiotami oraz nowymi podstawami programowymi i planami nauczania. Te ostatnie zmienią się w klasach pierwszych, czwartych i siódmych podstawówki. Ministerstwo Edukacji Narodowej, które przygotowało nową „Podstawę programową kształcenia ogólnego” nie uwzględniło w niej edukacji regionalnej.

01 września stowarzyszenie Ślōnskŏ Ferajna wraz z europosłem Markiem PLURA zorganizowało na katowickim rynku happening „Nowŏ reforma ȏświaty – kaj je edukacyjŏ regionalnŏ a ślōnskŏ gŏdka?” którego celem było zwrócenie uwagi na brak tego przedmiotu w podstawie programowej. Rozdano przechodniom mini tyty ze ślōnskimi bōmbonami oraz ślōnski heft zawierający krótką historię Górnego Śląska, słownik śląsko-polski oraz przybliżający postacie kilku wybitnych Ślązaków – artystów, literatów, naukowców i świętych, którzy rozsławili nasz region w Europie i na świecie.

Europoseł Marek PLURA powiedział: „- Ważne jest żeby ją (przyp. aut. edukację regionalną) mieć, bo mŏmy ku tymu prawo, płacymy podatki, a szkoły sōm z tego utrzymywane. Jo tyż je tatōm, mŏm dwoje bajtli a ucza ich gŏdać, myśleć po naszymu – po ślōnsku, bo nŏjważniejsze, że je to w doma. Nale po to tyż sōm szkoły – nasze szkoły, kere bydōm w tym pomŏgały i pomŏgajōm, tak jak poradzom. Chociaż polski rzōnd niy bardzo tego chce, by ich wspierać. Beztōż chcymy podziynkować piyknie wszyjskim rechtorom, kerzy sie zajmujōm tak jak poradzōm edukacjōm regionalnōm. Dziynkujemy wszyjskim samorządom, we kerych ta edukacyjŏ je richtig wspiyrano, kero pomagajŏm tymu żeby we szkołach, ślōnskich szkołach gŏdało sie po naszymu - po ślōnsku. Wierza w to, że w każdyj szkole bydzie tak jak powinno być.”

            Przypomnijmy, iż już w maju 2016 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję, w której apelował do Ministerstwa Edukacji Narodowej „Kształtowanie obywatelskiej odpowiedzialności za region i poczucia zakorzenienia, potrzebnego dla prawidłowego rozwoju osobowego jednostki, powinno stać się jednym z ważnych zadań polskiej szkoły. Konieczność zmian uświadamiają wyniki badań przeprowadzonych w województwie śląskim, gdzie ok. 90% uczniów nie potrafiło wskazać ani jednego wydarzenia lub postaci z historii regionu.” Jak widać głos ze Śląska nie był i nadal nie jest słyszalny w Warszawie.

Mirella DĄBEK