KŌNKURS ŚLŌNSKICH MONOLOGŌW

lt. 18 2010

 

 
REGULAMIN KONKURSU
 
......................................................................................................


ORGANIZATOR KONKURSU
Ślunsko Ferajna

Dyrektor Konkursu
Ślunsko Ferajna

TERMIN KONKURSU
Zostanie podany później (początek Kwietnia)

WSPÓŁORGANIZATORZY
Miejskie Centrum Kultury w Mysłowicach
ul. Grunwaldzka 7

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs jest ogólnopolskim przeglądem, w którym uczestniczyć mogą zainteresowani taką formą przekazu

W KONKURSIE MOGĄ BYĆ PREZENTOWANE:
Teksty literackie /monolog, wiersz/ o tematyce dowolnej, zawierające treści optymistyczne, kabaretowe, komediowe.
Teksty nie obrażające uczuć osób trzecich, nie zawierające wulgaryzmów, przekleństw itp.                                                   Czas prezentacji nie może przekroczyć .12 minut.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST NADESŁANIE DO DNIA  31.03.2010   KARTY ZGŁOSZENIA
O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.


JURY I NAGRODY
Przegląd ma formę konkursu. Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora Konkursu.
Przewidziane są nagrody za pierwsze trzy miejsca.
Organizatorzy dopuszczają także możliwość przyznania dodatkowych nagród pozaregulaminowych ufundowanych przez instytucje, stowarzyszenia oraz sponsorów.


ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Uczestnik posiada wszystkie prawa autorskie do prezentowanego tekstu.
Osoby uczestniczące w Konkursie zobowiązuje się do wyrażenia zgody na dokonanie przez organizatorów i telewizję rejestracji fragmentów prezentowanych tekstów, zgody na bezpłatne zamieszczenie w prasie i publikacjach konkursowych, materiałów informacyjnych.


Dyrektor Konkursu
Ślunsko Ferajna

BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU
41-400 Mysłowice ul.PCK 253
Adres Korensp.


 

 

                               KARTA ZGŁOSZENIOWA
                               NA KONKURS MONOLOGÓW
 
 
1. Imię i nazwisko:................................................................................
 
2. Data i miejsce urodzenia:.................................................................
 
3. Adres zamieszkania:.........................................................................
 
4. Telefon:............................................................................................
 
5. e-mail:..............................................................................................
 
6. Kilka słów o uczestniku konkursu:.................................................
 
...............................................................................................................
 
................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
7. Autor monologu:................................................................................
 
8. Tytuł monologu:.................................................................................
 
9. Zgoda rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu na
    udział dziecka/ podopiecznego w konkursie.
 
                                                                      ..........................................
                                                                      podpis rodzica/ opiekuna
 
 
 
 
                                                                     ...........................................
                                                                     podpis uczestnika