KŌNKURS Ô ŚLŌNSKO SZPULA

lt. 14 2010

 

REGULAMIN
 I PRZEGLĄDU AMATORSKICH FILMÓW
O ŚLĄSKU PO ŚLĄSKU
MYSŁOWICE 2010

 

1.      Przegląd Amatorskich Filmów „O Śląsku po Śląsku” adresowany jest do twórców amatorów zainteresowanych życiem, kulturą, historią Śląska;
2.      Tematyka oraz konwencja filmów jest dowolna;
3.      Czas emisji filmu nie powinien przekraczać 30 minut, organizator może dopuścić dłuższy film ze względów na szczególne walory artystyczne lub wartości naukowo-edukacyjne;
4.      Filmy będą przyjmowane na nośnikach DVD, CD wraz z kartą zgłoszenia do.28.02 2010 roku;
5.      Zgłoszenie filmu do przeglądu jest bezpłatne;
6.      Każdy zgłoszony film musi znajdować się na osobnym podpisanym nośniku  (tytuł, czas trwania, autor);
7.      Filmy mogą być wykonane techniką video, techniką filmową na taśmie filmowej
            (przepisane na nośnik wymagany), telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym,
8.      Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych nośników, zostają one w archiwum festiwalu;
9.      Filmy organizatorów oraz członków Jury mogą być prezentowane jedynie w pokazie pozakonkursowym;
10. Prawa autorskie zgłoszonych filmów nie mogą być ograniczone oraz nie mogą naruszać praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich;
11. Zgłoszenie filmu do przeglądu jest równoznaczne z przekazaniem wszystkich praw autorskich organizatorowi przeglądu;
12. Karta zgłoszeniowa filmu musi bezwzględnie zawierać: tytuł filmu, autora oraz opis filmu do wykorzystania w celach reklamowych i promocyjnych;
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie nośników filmów od nich niezależnych;
14. Decyzję o zakwalifikowaniu filmu do przeglądu podejmuje komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatora;
15. Zgłoszenia filmów przyjmowane są pod adresem:
             41-409.Mysłowice ul.Pck 253 Ślunsko Ferajna nr Tel. 791473515.drogą pocztową lub osobiście  .
16. Postanowienia i werdykt komisji kwalifikacyjnej i JURY są ostateczne;
17. JURY przyzna nagrody, oraz wyróżnienia.
Ponadto przyznana zostanie nagroda publiczności.
18. Protokół z posiedzenia JURY zostanie zamieszczony na stronie www.ferajna.eu
19. Zgłoszenie filmu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;
20. Organizator ma prawo do wykorzystania filmów we fragmentach lub w całości do celów reklamowych oraz do pokazu po konkursowego;
21.   W kwestiach nieuregulowanych w/w regulaminem decyduje koordynator
             i pomysłodawca festiwalu Ślunsko Ferajna( Peter Langer).
22Przegląd jest współorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Mysłowicach.
 Kontakt do organizatorów:791473515                   Strona www przeglądu:www.ferajna.eu
 
 

 

 
Karta zgłoszeniowa
uczestnika I Przeglądu Amatorskich Filmów „O Śląsku po Śląsku”
ogłoszonego przez Ślunską Ferajnę
 
 
Tytuł filmu
 
.......................................................................................................................................................

 
Imię i nazwisko Autora
 
…………………………………………………...........................................................................
 
Szkoła / Uczelnia / Miejsce pracy* (niepotrzebne skreślić)
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...………
Tel. ................................................... e.mail ...............................................................................
 
 
Oświadczenie Autora filmu
 
Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego filmu i przyjmuję warunki konkursu zawarte w regulaminie. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego filmu do celów promocji oraz zgadzam się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji i oświadczam, że nie będę rościć praw do wynagrodzenia z tego tytułu.


Data...........................................................................................................
 
Podpis(y) Autora (ów)......................................................................................................... ............................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………….
 
Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna na udział w Konkursie przez osoby poniżej 18-go roku życia……………………………………………………………………………
 
Organizator:

Ślunska Ferajna adres.korenspondencyjny ul. PCK 253, 41- 400 Mysłowice